25.04.2016 Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

37097399

4. Місцезнаходження

м. Київ , н/д, 01021, Київ, Кловський узвiз, 7

5. Міжміський код, телефон та факс

(0512)58-08-07 (0512)58-08-07

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2016

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР 80

26.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.wpu.com.ua/

в мережі Інтернет

25.04.2016

 

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Випуск облiгацiй та iншiх цiнних паперiв емiтентом не здiйснювався. Випуск похiдних цiнних паперiв не реєструвався. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не вiдбувався.Випуск облiгацiй не реєструвався. Зобов'язання емiтента (за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН вiдсутнi. Випуск iнших цiнних паперiв, крiм випуску акцiй, не реєструвався. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складається. - Звiт про стан об'єкта нерухомостi не складається у зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй.
Протягом звiтного року особливої iнформацiї в товариствi не виникало


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

н/д

3. Дата проведення державної реєстрації

05.02.2014

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

1650000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

27

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

35.11 Виробництво електроенергiї

35.12 Передача електроенергiї

42.99 Будiвництво iнших споруд, н.в.i.у.

10. Органи управління підприємства

- Вищий орган – Загальнi збори акцiонерiв; - Спостережний орган – Наглядова рада; - Виконавчий орган – Директор; - Контролюючий орган – Ревiзiйна комiсiя (ревiзор).

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство «Сбербанк»

2) МФО банку

320627

3) поточний рахунок

26003023017562

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Публiчне акцiонерне товариство «Сбербанк»

5) МФО банку

320627

6) поточний рахунок

26003023017562

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

KARALIA HOLDINGS LIMITED (КАРАЛIА ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД)

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НЕ 293440

4) рік народження**

0

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.02.2015 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки згiдно статуту.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

СЕКРЕТАР НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНIЯ «ВIТРЯНI ПАРКИ УКРАЇНИ»

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

37944343

4) рік народження**

0

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.02.2014 3

9) Опис

Повноваження та обов'язки згiдно статуту.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лянной Юрiй Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1967

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав** - ТОВ «Вiтряний парк Очакiвський»(с. Рiвне Очакiвського району Миколаївської областi, вул.. Ювiлейна, 16), головний диспетчер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.05.2014 з 12.05.2015 року повноваження продовжено на 1 рiк

9) Опис

повноваження та посадовi обов’язки – керiвництво усiєю поточною дiяльнiсть пiдприємства згiдно Статуту;
Посадова особа на розкриття особистих даних згоди не надавала.
змiни в персональному складi в звiтному 2015 роцi – 12.05.2015р. повнаваження Лянного Юрiя Миколайовича на посадi директора продовжено на 1 рiк
непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини – вiдсутня;
перелiк попереднiх посад, якi особа займала протягом попереднiх 5-ти рокiв - посади начальника Алчевського РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання», iнженера-енергетика ТОВ «Вiтряний парк Очакiвський», головного диспетчера ТОВ «Вiтряний парк Очакiвський», iнженера-енергетика ПрАТ «Вiтряний парк Очакiвський».;
посади, якi обiймались за сумiсництвом у звiтному 2015 роцi – посади директора ТОВ «Вiтряний парк Березанський» (ЄДРПОУ – 36742980, вул. Радянська, 1-б, с. Тузли, Березанський район Миколаївської областi, 57436), директора ТОВ «Вiтряний парк Пiвденний» (ЄДРПОУ – 38297058, вул. Радянська, 1-б, с. Тузли, Березанський район Миколаївської областi, 57436), керiвника регiонального структурного пiдроздiлу ТОВ «УК «Вiтропарки України» (ЄДРПОУ – 37944343, вул. Орджонiкiдзе, 2-б, м. Краматорськ Донецької областi, 84306).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коваленко Ольга Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1972

5) освіта**

вища економiчна

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АК «Гарантiя», головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.01.2011 безстроково

9) Опис

повноваження та посадовi обов’язки – ведення бухгалтерського та податкового облiку згiдно посадової iнструкцiї;
Посадова особа на розкриття особистих даних згоди не надавала.
змiни в персональному складi в звiтному роцi – вiдсутнi;
непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини – вiдсутня;
перелiк попереднiх посад, якi особа займала протягом попереднiх 5-ти рокiв - головний бухгалтер АК «Гарантiя», головний бухгалтер ТОВ(тепер - ПрАТ) «Вiтряний парк Очакiвський»;
посади, якi обiймаються за сумiсництвом – головний бухгалтер ТОВ «Вiтряний парк Березанський» (ЄДРПОУ – 36742980, вул. Радянська, 1-б, с. Тузли, Березанський район Миколаївської областi, 57436), головний бухгалтер ТОВ «Вiтряний парк Пiвденний» (ЄДРПОУ – 38297058, вул. Радянська, 1-б, с. Тузли, Березанський район Миколаївської областi, 57436), головний бухгалтер ТОВ «Вiтряний парк Причорноморський»(ЄДРПОУ - 39535883,вул.. Кловсьий узвiз, 7, м. Київ, 01021)

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

РЕВIЗОР

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шулiка Олександр Юрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1989

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ Регiон, фiнансовий аналiтик вiддiлу планування i контролiнгу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.02.2014 5

9) Опис

повноваження та посадовi обов’язки – проведення перевiрок;
Посадова особа на розкриття особистих даних згоди не надавала.
змiни в персональному складi в звiтному 2015 роцi - вiдсутнi
непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини – вiдсутня;
перелiк попереднiх посад, якi особа займала протягом попереднiх 5-ти рокiв - З 01.2012 - ООО Регiон, фiнансовий аналiтик вiддiлу планування i контролiнгу
посади, якi обiймаються за сумiсництвом – немає

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Наглядової ради

KARALIA HOLDINGS LIMITED (КАРАЛIА ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД)

НЕ 293440

1633500

99

1633500

0

0

0

СЕКРЕТАР НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНIЯ «ВIТРЯНI ПАРКИ УКРАЇНИ»

37944343

8250

0.5

8250

0

0

0

Усього

1641750

99.5

1641750

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

KARALIA HOLDINGS LIMITED (КАРАЛIА ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД)

НЕ 293440

н/д Кiпр Кiрiаку Матсi Нiкосiя 16, IГЛ ХАУС, 10-й поверх, Агiоi Ом

1633500

99

1633500

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Фiзичнi особи, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента вiдсутнi

дн

0

0

0

0

0

0

Усього

1633500

99

1633500

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

27.04.2015

Кворум зборів**

100

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:
ПРОЦЕДУРНI питання порядку денного:
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв.
2. Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв.
3. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу.
ОСНОВНI питання порядку денного:
4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк та балансу Товариства за 2014 рiк.
5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2014 рiк.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2014 рiк, звiту Виконавчого органу (Директора) за 2014 рiк, звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк.
7. Прийняття рiшення щодо затвердження договорiв про внесення змiн до кредитних договорiв, договорiв застави та iпотечних договорiв, укладених Товариством з вiдповiдними фiнансово-кредитними установами на пiдставi вiдповiдних рiшень Наглядової ради Товариства.
8. Прийняття рiшення щодо укладання з вiдповiдними фiнансово-кредитними установами договорiв застави, iпотеки, поруки, вiдступлення права вимоги та iнших договорiв забезпечення. Про затвердження ринкової вартостi майна, яке передається Товариством в заставу/iпотеку банкiвським установам в якостi забезпечення виконання кредитних зобов’язань Товариства перед банкiвськими установами.
9. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв з
АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ», якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.
10. Прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства, згiдно з якою пункт 8.2.4. викладається у наступнiй редакцiї: «Загальнi збори акцiонерiв Товариства мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками не меншої за встановлену чинним законодавством кiлькостi голосуючих акцiй. Акцiонери Товариства на Загальних зборах акцiонерiв Товариства не мають права приймати рiшення з питань, що не включенi до порядку денного Загальних зборiв Товариства».
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань: Кленiн С.В., Сергiєнко А.В., Єременко В.В., Коваленко О.М.
ПРОЦЕДУРНI ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв.
ВИРIШИЛИ:
Обрати Головою рiчних Загальних зборiв KARALIA HOLDINGS LIMITED (КАРАЛIА ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД) в особi Ульященко Людмили Андрiївни, Сергiєнка Андрiя Валерiйовича та Автомонова Олега Петровича, та обрати Секретарем рiчних Загальних зборiв ТОВ «УК «Вiтропарки України» в особi Генерального директора Єременка Владислава Вiкторовича.
2. Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв.
ВИРIШИЛИ:
Встановити наступний регламент Загальних зборiв:
- доповiдi з питань порядку денного – до 15 хвилин;
- обговорення кожного питання з порядку денного Загальних зборiв – до 15 хвилин.
3. Обрання Лiчильної комiсiї та затвердження її складу.
ВИРIШИЛИ:
1. Обрати Лiчильну комiсiю.
2. Обрати Головою Лiчильної комiсiї Погребицького М.М.
3. Обрати Секретарем Лiчильної комiсiї Кленiна С.В.
ОСНОВНI ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк та балансу Товариства за 2014 рiк.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк та баланс Товариства за 2014 рiк.
5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2014 рiк.
ВИРIШИЛИ:
Не приймати рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками 2014р. з огляду на вiд`ємну суму нерозподiленого прибутку минулих рокiв та обмеження, встановленi
ст. 31 Закону України «Про акцiонернi товариства», та розглянути питання про шляхи покриття збиткiв в ходi 2015 р. або за пiдсумками 2015 р.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2014 рiк, звiту Виконавчого органу (Директора) за 2014 рiк, звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити звiт Наглядової ради за 2014 рiк, звiт Виконавчого органу (Директора) за 2014 рiк, звiт Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства за 2014 рiк.
7. Прийняття рiшення щодо затвердження договорiв про внесення змiн до кредитних договорiв, договорiв застави та iпотечних договорiв, укладених Товариством з вiдповiдними фiнансово-кредитними установами на пiдставi вiдповiдних рiшень Наглядової ради Товариства.
ВИРIШИЛИ:
погодити рiшення Наглядової ради вiд 27.02.2015 (протокол) № 36-02/2015, та рiшення Наглядової ради вiд 30.03.2015 (протокол № 37-03/2015), та затвердити наступнi договори, укладенi Товариством на пiдставi вищевказаних протоколiв засiдань Наглядової ради:
- договiр про внесення змiн № 9 вiд 27.02.2015 до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї №12-В/13/66/КЛ-КБ вiд 28.05.2013 р., укладеного мiж Товариством та АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ» (надалi – Банк);
- договiр про внесення змiн № 10 вiд 31.03.2015 до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї №12-В/13/66/КЛ-КБ вiд 28.05.2013р., укладеного мiж Товариством та Банком;
якi додаються до цього Протоколу (Додаток № 1- № 2) i є його невiд’ємною частиною.
8. Прийняття рiшення щодо укладання з вiдповiдними фiнансово-кредитними установами договорiв застави, iпотеки, поруки, вiдступлення права вимоги та iнших договорiв забезпечення. Про затвердження ринкової вартостi майна, яке передається Товариством в заставу/iпотеку банкiвським установам в якостi забезпечення виконання кредитних зобов’язань Товариства перед кредитно-фiнансовими установами.
ВИРIШИЛИ:
Визнати недоцiльним розгляд даного питання з огляду те, що станом на день проведення рiчних Загальних зборiв з фiнансово-кредитними установами не досягнуто згоди щодо усiх суттєвих умов договорiв застави, iпотеки, поруки, вiдступлення права вимоги та iнших договорiв забезпечення та перелiку майна, що передається в заставу, iпотеку.
9. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв з АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ», якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.
ВИРIШИЛИ:
На пiдставi ч.3 ст.70 ЗУ “Про акцiонернi товариства”, попередньо схвалити укладення Товариством з АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ» (далi – «Банк») значних правочинiв (вартiсть яких перевищуватиме 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства), якi вчинятимуться протягом 1 (одного) року з дня проведення даних зборiв, а саме:
правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв (договори позики, кредитнi договори, гарантiї, договори акредитиву, факторингу, тощо, включаючи всi додатковi угоди до них, що можуть бути укладенi протягом дiї таких договорiв), а також будь-яких додаткових угод до договору про вiдкриття кредитної лiнiї №12-В/13/66/КЛ-КБ вiд 28.05.2013 р. (який вже укладений на дату проведення цих зборiв). Вартiсть кожного такого правочину (тобто вартiсть кожного договору, враховуючи всi додатковi угоди, що можуть бути укладенi до нього протягом дiї такого договору, а також вартiсть договору про вiдкриття кредитної лiнiї №12-В/13/66/КЛ-КБ вiд 28.05.2013 р. з урахуванням усiх укладених до нього протягом дiї цього рiшення угод) не повинна перевищувати суму 3 млрд. грн. (три мiльярда гривень 00 копiйок) або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, розрахований за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на день укладення вiдповiдного/их договору/iв. При цьому, загальна сума всiх правочинiв (договорiв), направлених на отримання Товариством грошових коштiв, не повинна перевищувати 3 млрд. грн. (три мiльярда гривень 00 копiйок) або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, розрахований за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на день укладення вiдповiдного/их договору/iв.
правочинiв щодо надання в заставу/iпотеку Банку будь-якого майна (майнових прав), власником якого є Товариство, з метою забезпечення зобов’язань Товариства перед Банком за будь-якими договорами (як укладеними на дату проведення цих зборiв, так й тих, якi будуть укладенi протягом року), в т.ч. за договором про вiдкриття кредитної лiнiї №12-В/13/66/КЛ-КБ вiд 28.05.2013 р. (зокрема, але не виключно, правочинiв щодо передання в заставу (як рухоме майно, в складi вiтроелектроустановки) та в iпотеку (як об’єкт нерухомого майна) Банку шляхом укладання вiдповiдного iпотечного договору та договору застави майна – однiєї одиницi вiтроелектроустановки, що належить Товариству, заставною вартiстю не бiльше нiж 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень 00 копiйок в (або їх еквiваленту в iноземнiй валютi станом на дату укладання таких правочинiв), ринковою вартiстю не бiльше нiж 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень 00 копiйок, а також будь-яких додаткових угод до iпотечного договору, посвiдченого приватним нотарiусом Очакiвського районного нотарiального округу Миколаївської областi С.С. Корчемахою за реєстровим номером 299 вiд 28.05.2013 р., та будь-яких додаткових угод до договору застави вiд 28.05.2013 р.
При цьому, загальна ринкова вартiсть нерухомого майна (а також загальна заставна вартiсть нерухомого майна), яке може бути передано в iпотеку Банку (оформлено як одним, так i декiлькома договорами) з метою забезпечення зобов’язань Товариства за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 1,0 млрд. грн. (один мiльярд) гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, розрахований за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на день укладення вiдповiдного/их договору/iв, а загальна ринкова вартiсть нерухомого майна (а також загальна заставна вартiсть нерухомого майна), яке може бути передано в iпотеку Банку (оформлено як одним, так i декiлькома договорами) з метою забезпечення всiх iснуючих зобов’язань Товариства (незалежно вiд кiлькостi угод/ договорiв, зобов’язання за якими будуть забезпечуватися таким майном), а також тих зобов’язань, якi виникнуть у Товариства перед Банком в майбутньому, не повинна перевищувати 1,0 млрд. грн. (один мiльярд) гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, розрахований за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на день укладення вiдповiдного/их договору/iв.
При цьому, загальна ринкова вартiсть рухомого майна (а також загальна заставна вартiсть рухомого майна), яке може бути передано в заставу Банку (оформлено як одним, так i декiлькома договорами) з метою забезпечення зобов’язань Товариства за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 1,0 млрд. грн. (один мiльярд) гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, розрахований за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на день укладення вiдповiдного/их договору/iв, а загальна ринкова вартiсть рухомого майна (а також загальна заставна вартiсть рухомого майна), яке може бути передано в заставу Банку (оформлено як одним, так i декiлькома договорами) з метою забезпечення всiх iснуючих зобов’язань Товариства (незалежно вiд кiлькостi угод/ договорiв, зобов’язання за якими будуть забезпечуватися таким майном), а також тих зобов’язань, якi виникнуть у Товариства перед Банком в майбутньому, не повинна перевищувати 1,0 млрд. грн. (один мiльярд) гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, розрахований за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на день укладення вiдповiдного/их договору/iв.
Загальна ринкова вартiсть рухомого майна i загальна ринкова вартiсть нерухомого майна, яке може бути передано в заставу Банку (оформлено як одним, так i декiлькома договорами) з метою забезпечення всiх iснуючих зобов’язань Товариства (незалежно вiд кiлькостi угод/ договорiв, зобов’язання за якими будуть забезпечуватися таким майном), а також тих зобов’язань, якi виникнуть у Товариства перед Банком в майбутньому, сукупно не повинна перевищувати 2,0 млрд. грн. (два мiльярда) гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, розрахований за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на день укладення вiдповiдного/их договору/iв.
Надати повноваження Директору Товариства (виключно за окремим рiшенням Наглядової ради Товариства) на укладання та пiдписання всiх значних правочинiв (договорiв, додаткових угод), зазначених (перелiчених) в роздiлi «Вирiшили» даного питання порядку денного, в тому числi визначати самостiйно на власний розсуд всi iстотнi умови таких правочинiв (договорiв, додаткових угод) з урахування положень цього протоколу. Також Директору Товариства (виключно за окремим рiшенням Наглядової ради Товариства) надається право на внесення змiн та доповнень до зазначених правочинiв (договорiв) (в тому числi змiн та доповнень, якi стосуються пролонгацiї дiї таких правочинiв, збiльшення розмiру процентної ставки по таким правочинам та iн.) – з урахування положень цього протоколу, на надання до Банку будь-яких документiв, пов’язаних з укладенням зазначених правочинiв (договорiв), та на здiйснення всiх iнших дiй, що необхiднi для виконання рiшень вказаних в цьому протоколi, в тому числi видавати довiреностi на здiйснення дiй, необхiдних для реалiзацiї цих рiшень.
10. Прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства, згiдно з якою пункт 8.2.4. викладається у наступнiй редакцiї: «Загальнi збори акцiонерiв Товариства мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками не меншої за встановлену чинним законодавством кiлькостi голосуючих акцiй. Акцiонери Товариства на Загальних зборах акцiонерiв Товариства не мають права приймати рiшення з питань, що не включенi до порядку денного Загальних зборiв Товариства».
ВИРIШИЛИ:
Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства, згiдно з якою пункт 8.2.4. викладається у наступнiй редакцiї: «Загальнi збори акцiонерiв Товариства мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками не меншої за встановлену чинним законодавством кiлькостi голосуючих акцiй. Акцiонери Товариства на Загальних зборах акцiонерiв Товариства не мають права приймати рiшення з питань, що не включенi до порядку денного Загальних зборiв Товариства».
Доручити директору Товариства Ю.М. Лянному (або особi, яку вiн уповноважить на пiдставi довiреностi) здiйснити усi необхiднi дiї щодо реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства у вiдповiдних державних органах(в тому числi у органах державної реєстрацiйної служби).

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

11.12.2015

Кворум зборів**

100

Опис

ПIДСТАВА ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ: протокол позачергового засiдання Наглядової ради Товариства № 51/01-11/2015 вiд 04.11.2015р.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань: Кленiн С.В., Сергiєнко А.В., Єременко В.В., Коваленко О.М.
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв.
ВИРIШИЛИ:
Встановити наступний регламент Загальних зборiв:
- доповiдi з питань порядку денного – до 15 хвилин;
- обговорення кожного питання з порядку денного Загальних зборiв – до 5 хвилин.
2. Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв та її складу.
ВИРIШИЛИ:
1. Обрати Лiчильну комiсiю.
2. Обрати Головою Лiчильної комiсiї Погребицького М.М.
3. Обрати Секретарем Лiчильної комiсiї Кленiна С.В.
3. Затвердження договорiв, укладених Товариством з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ».
ВИРIШИЛИ:
Затвердити наступнi договори, укладенi Товариством з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ» та його правонаступником - ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СБЕРБАНК»:
1. Договiр про внесення змiн № 14 вiд 04.11.2015 року до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї № 12-В/13/66/КЛ-КБ вiд 28.05.2013 року (Додаток 1 до Протоколу).
2. Договiр про внесення змiн № 5 вiд 04.11.2015 року, посвiдчений приватним нотарiусом Очакiвського районного нотарiального округу Миколаївської областi Корчемахою С.С. за реєстровим № 404 до iпотечного договору, посвiдченого приватним нотарiусом Очакiвського районного нотарiального округу Миколаївської областi Корчемахою С.С. за реєстровим № 299 вiд 28.05.2013 року (Додаток 2 до Протоколу).
3. Договiр про внесення змiн № 5 вiд 04.11.2015 року до договору застави вiд 28.05.2013 року (Додаток 3 до Протоколу).
4. Договiр про внесення змiн № 1 вiд 04.11.2015 року, посвiдчений приватним нотарiусом Очакiвського районного нотарiального округу Миколаївської областi Корчемахою С.С. за реєстровим № 405 до iпотечного договору, посвiдченого приватним нотарiусом Очакiвського районного нотарiального округу Миколаївської областi Корчемахою С.С. за реєстровим № 258 вiд 21.07.2015 року (Додаток 4 до Протоколу).
5. Договiр про внесення змiн № 1 вiд 04.11.2015 року до договору застави вiд 21.07.2015 року (Додаток 5 до Протоколу).
6. Договiр про внесення змiн № 15 вiд 09.12.2015 року до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї № 12-В/13/66/КЛ-КБ вiд 28.05.2013 року (Додаток 6 до Протоколу).
7. Iпотечний договiр вiд 09.12.2015 року, посвiдчений приватним нотарiусом Очакiвського районного нотарiального округу Миколаївської областi Корчемахою С.С. за реєстровим № 452 (Додаток 7 до Протоколу).
8. Договiр застави вiд 09.12.2015 року (Додаток 8 до Протоколу).


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17.12.2013

202/1/2013

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000178313

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1

1650000.00

1650000.00

100

Опис

Акцiї емiтента не включенi до лiстингу на фондовiй бiржi, на зовнiшнiх ринках торгiвля акцiями не здiйснювалась

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

526678.8

781738.1

0

0

526678.8

781738.1

будівлі та споруди

524092.2

779447.2

0

0

524092.2

779447.2

машини та обладнання

2368.7

2087.8

0

0

2368.7

2087.8

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

217.9

203.1

0

0

217.9

203.1

2. Невиробничого призначення:

387.2

327.9

0

0

387.2

327.9

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

81.6

79.0

0

0

81.6

79.0

транспортні засоби

273.2

216.2

0

0

273.2

216.2

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

32.3

32.7

0

0

32.3

32.7

Усього

527065.9

782066.0

0

0

527065.9

782066.0

Опис

Пояснення :
Будiвлi та споруди облiковуються на 103 рахунку бухгалтерського облiку Товариства, належать до 3 групи податкового облiку, термiн корисного використання основних засобiв (ВЕУ) 15 рокiв, амортизацiя розраховується кумулятивним методом. Амортизацiя iнших основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом, термiн корисного використання вiдповiдно до технiчної характеристики (паспорту) обладнання. Машини та обладнання облiковуються на 104 рахунку бухгалтерського облiку, належать до 4 групи, прямолiнiйний метод амортизацiї. Транспортнi засоби облiковуються на 105 рахунку бухгалтерського облiку, належить до 5 групи, термiн корисного використання 72 мiсяцi, прямолiнiйний метод амортизацiї. Умови користування не порушуються та вiдповiдають вимогам i характеристикам використання основних засобiв.
17 ВЕУ, обладнання та земельнi дiлянки знаходяться у заставi, вiдповiдно до договору про вiдкриття кредитної лiнiї №12-В/13/66/КЛ-КБ вiд 28.05.2013 р.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-810311.1

-493699.5

Статутний капітал (тис. грн.)

1650

1650

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

1650

1650

Опис

Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина , яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв Товариства, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено за Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. №485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства», зокрема , п.3 цiєї статтi.
Станом на 31.12.2014р. чистi активи ПрАТ «Вiтряний парк Очакiвський» складають:

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв (-810 311,1тис.грн.) менше скоригованого статутного капiталу (1650 тис.грн. ). Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу до вартостi чистих активiв та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

1110127.3

X

X

у тому числі:

 

Кредити банку

28.05.2013

1110127.3

10.75

28.05.2018

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

637130.7

X

X

Усього зобов'язань

X

1747258.0

X

X

Опис:

Iнформацiя про зобов"язання емiтента наведена в Аудиторському висновку.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Електрична енергiя

129 951 220 кВт-год

415140.8

99.98

129 951 220 кВт-год

415140.8

99.86

2

Товари, послуги

-

89.3

0.02

-

588.6

0.14

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Амортизацiя

68.2

2

Технiчне обслуговування

29.3

3

Собiвартiсть товарiв

0.7

4

Iншi

1.8

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Аудиторська фiрма «Символ –Аудит»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23399660

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

54058, м.Миколаїв, вул.Червоних Майовщикiв,31,кв.135

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0855 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2015

Думка аудитора***

умовно-позитивна


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

2

1

2

2014

2

1

3

0

0

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): н/д

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

X

 

Інше (запишіть): н/д

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Затвердження договорiв, укладених Товариством з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ».

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

4

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

не отримувало

оцiнка роботи наглядової ради не проводилась.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтетiв не створено.

У складi наглядової ради комiтетiв не створено. Оцiнка роботи не проводилась.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

н/д

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): н/д

 

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

н/д

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

iншi документи вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Так

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

н/д

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

акцiонерне товариство не змiнювало зовнiшнього аудитора

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

зовнiшнiй аудитор

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

н/д

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): н/д

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКIВСЬКИЙ"

за ЄДРПОУ

37097399

Територія

за КОАТУУ

8038200000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

233

Вид економічної діяльності

за КВЕД

35.11

Середня кількість працівників

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон

вулиця КЛОВСЬКИЙ УЗВIЗ, буд. 7, ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 01021, 580807

Форма № 1-м

1. Баланс
на 01.01.2016 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

111274.6

22874.3

Основні засоби:

1010

527065.9

782066.0

- первісна вартість

1011

640136.3

963965.0

- знос

1012

( 113070.4 )

( 181899.0 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

638340.5

804940.3

II. Оборотні активи

Запаси

1100

1256.3

47992.4

- у тому числі готова продукція

1103

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

89171.8

24801.3

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

29.6

104.9

- у тому числі податок на прибуток

1136

11.7

11.6

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

42607.7

47041.7

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

2656.8

10976.1

Витрати майбутніх періодів

1170

107.9

1175.3

Інші оборотні активи

1190

59.4

127.9

Усього за розділом II

1195

135889.5

132219.6

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

774230.0

937159.9

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1650.0

1650.0

Додатковий капітал

1410

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-495349.5

-811961.1

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

1495

-493699.5

-810311.1

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

1038434.4

1380440.9

ІІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

- товари, роботи, послуги

1615

189409.1

284868.3

розрахунками з бюджетом

1620

157.0

0

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

- зі страхування

1625

0

0

- з оплати праці

1630

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

39929.0

82161.8

Усього за розділом IІІ

1695

229495.1

367030.1

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

774230.0

937159.9


 

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.

Форма N 2-м

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

346366.7

239244.3

Інші операційні доходи

2120

7318.4

10919.9

Інші доходи

2240

106503.7

290.6

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

460188.8

250454.8

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 100747.1 )

( 128655.0 )

Інші операційні витрати

2180

( 35550.4 )

( 29532.3 )

Інші витрати

2270

( 640502.9 )

( 557053.0 )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( 776800.4 )

( 715240.3 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

316611.6

715240.3

Податок на прибуток

2300

( 0 )

( 8229.1 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

316611.6

-473014.6

Примітки до балансу

н/д

Примітки до звіту про фінансові результати

н/д

Керівник

Лянной Юрiй Миколайович

Головний бухгалтер

Коваленко Ольга Миколаївна