28.03.2014 Шановні акціонери!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ», код ЄДРПОУ 37097399, юридична адреса – 57530, Очаківський район, Миколаївська область, с. Рівне, вул.. Ювілейна, 16; головний офіс - 54010, м. Миколаїв, вул.. Морехідна, 14, оф. 301, (надалі за текстом -  ПрАТ «Вітряний парк Очаківський» або Товариство) повідомляє Вас, що 30 квітня 2014 року об 11.00 годині за адресою: 54010, м. Миколаїв, вул.. Морехідна, 14, оф. 301., відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів відбудеться 30 квітня 2014 року з 10.00 год. до 10.50 год. за адресою: 54010, м. Миколаїв, вул.. Морехідна, 14, оф. 301.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 28.03.2014р. відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 29квітня 2014 року (включно) з понеділка по четвер - з 09.00 год. до 18.00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 14, оф. 301. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Головний бухгалтер Товариства Коваленко Ольга Миколаївна або інша особа, яка у день ознайомлення акціонера з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, виконуватиме обов’язки директора Товариства згідно довіреності, наказу, рішення Наглядової ради Товариства тощо.

30 квітня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний)

  1. 1.Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
  2. 2.Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.
  3. 3.Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
  4. 4.Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік та балансу Товариства за 2013 рік.
  5. 5.Розподіл  прибутку  і  збитків Товариства за 2013 рік.
  6. 6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової  ради за 2013 рік,  звіту Виконавчого органу (Директора) за 2013 рік,  звіту   Ревізійної  комісії Товариства за 2013 рік.
  7. 7.Прийняття рішення щодо необхідності внесення змін до кредитних договорів, укладених  ПрАТ «Вітряний парк Очаківський» з відповідними фінансово-кредитними установами.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ», тис. грн.

 

№ п/п

Найменування показника

Період

2013 рік (звітний)

2012 рік

(попередній)

1.

Усього активів

636873,0

674926,9

2.

Основні засоби

580578,4

609723,4

3.

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

4.

Запаси

674,5

2378,1

5.

Сумарна дебіторська заборгованість

11501,1

3480,3

6.

Грошові кошти та їх еквіваленти

5483,3

931,5

7.

Нерозподілений прибуток

-22334,9

-26523,9

8.

Власний капітал

-

-

9.

Статутний капітал

1650,0

203,5

10.

Довгострокові зобов'язання

602647,5

549784,0

11.

Поточні зобов'язання

2408,3

82,8

12.

Чистий прибуток (збиток)

+4189,0

+32978,1

13.

Середньорічна кількість акцій, шт.

1650,0

-

14.

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.

-

-

15.

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

16.

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

36

46

 

Оголошення опубліковано у офіційному друкованому виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 60 від 28.03.2014р. та  місцевомуу щотижневому інформаційному виданні  «Чорноморська зірка» № 25-26 від 28.03.2014р.

 

 

Директор Товариства           __________________     Є.Ф. Никитенко  

 

 

 

Телефон для довідок: (0512)-58-08-07.