06.05.2016 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

Шановні акціонери!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ», код ЄДРПОУ 37097399, юридична адреса – 01021, вул.. Кловський узвіз, 7, м. Київ (надалі - Товариство) повідомляє Вас, що 23.05.2016 року об 11.00 годині за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбудеться 23.05.2016 року з 10.00 год. до 10.50 год. за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 17.05.2016р. відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів з понеділка по п’ятницю - з 09:00 год. до 17:00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год. за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 14, оф. 301. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Головний бухгалтер Товариства Коваленко Ольга Миколаївна або інша особа, яка у день ознайомлення акціонера з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, виконуватиме обов’язки директора Товариства згідно довіреності, наказу, рішення Наглядової ради Товариства тощо.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://www.wpu.com.ua/

 

  Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

  1. 1.

         зборів.

  1. 2.Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
    1. 3.Про внесення змін до кредитних договорів, іпотечних договорів, договорів застави, укладених з ПАТ «СБЕРБАНК». Про визначення особи, уповноваженої підписувати вказані договори/договори про внесення змін/додаткові угоди/додаткові договори до кредитних договорів, іпотечних договорів, договорів застави, укладених з банком. Про затвердження проектів договорів/договорів про внесення змін/додаткових угод/додаткових договорів до кредитних договорів, іпотечних договорів, договорів застави, укладених з банком. Про клопотання перед ТОВ «УК «Вітряні парки України» та KARALIA HOLDINGS LIMITED з проханням внести зміни в договори застави цінних паперів, укладені в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед банком.
    2. 4.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

 

Директор Товариства              ________________      Ю.М. Лянной

 

 

 

Телефон для довідок: (0512)-58-08-07.